Zamek Czocha, Sucha, Sucha 59-820 Leśna

Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na podstawach prawnych:
a) w celu wysyłki newslettera w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę – podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit.a) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
b) w celu marketingowym związanym z przedstawieniem ofert specjalnych oraz komunikatów Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing usług.

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
a) do czasu wycofania zgody,
b) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) w przypadku powstania po stronie Administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń albo udowodnienia praw majątkowych dane będą przechowywane rzez czas niezbędny do upłynięcia przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekucji wyroku albo przez okres trwania autorskich praw majątkowych wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile taki
przypadek będzie miał miejsce.

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących im uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może także udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wysyłki newslettera.